Pienosakkaan oikeudet

Oikeus vähemmistöosinkoon

Osakeyhtiölaki 13 luku 7 §

Osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 % yhtiön osakkeista voivat vaatia varsinaisessa yhtiökokouksessa jaettavaksi vähintään puolet tilikauden voitosta, josta on vähennetty yhtiöjärjestyksen mukaan jakamatta jätettävät määrät.

Maksimissaan kuitenkin 8 % yhtiön omasta pääomasta.

Osingon ollessa enintään 8 % yhtiön matemaattisesta arvosta, osinko verotetaan henkilöverotuksessa 7,5 % verokannalla 150 000 € saakka.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624#O4L13P7

Oikeus vaatia ylimääräistä yhtiökokousta

osakeyhtiölaki 5 luku 4 §

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos osakkeenomistajat, joilla on yhteensä
kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä
varten.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624#O2L5P4

Osakeyhtiölaki

Tätä lakia sovelletaan kaikkiin Suomen lain mukaan rekisteröityihin osakeyhtiöihin, jollei tässä laissa tai muussa laissa säädetä toisin. Osakeyhtiö voi olla yksityinen (yksityinen osakeyhtiö) tai julkinen (julkinen osakeyhtiö).

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624

Oikeus vaatia erityistilintarkastusta

Osakeyhtiölaki 7 luku 7 §

Ehdotus tarkastuksen toimittamisesta on tehtävä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai
siinä yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaisesti on käsiteltävä.

Hakemus
voidaan tehdä, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista
osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat ehdotusta
kannattaneet.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060624#O2L7P7